בקר לולאת תקלה LT-GES

בקר לולאת תקלה LT-GES

מערכת זו מבצעת באופן אוט’ או יזום מדידת התנגדויות קווי ההזנה של הלוח בו מו מתבצעת המדידה.

כל לוח חשמל מקבל 5 מוליכי הזנה: 3 פזות , אפס והארקה , לכל אחד מהם יש עכבה שונה

עכבה זו בעצם היא הקובעת את זרמי הקצר המקסימליים והמינימליים שייווצרו בזמן קצר בלוח.

מערכת GES- LT מודדת בבדיקה שמבצעת את התנגדות כל אחד מהמוליכים הנ”ל בנפרד ומציבה
נתונים אלו בטבלאות ובגרף על ציר הזמן

צילום מסך מתוכנת GES  

בנוסף, התוכנה מבצעת חישובים המתבססים על תוצאות המערכת, לשם קביעת הזרם קצר

המינימלי והמקסימלי שיתפתחו בזמן קצר וגם בין איזה מוליכים בדיוק.כמו כן התוכנה מוודאת שזרמי הקצר המינימליים תואמים את ההגנות הקיימות בלוח בו נמדדות
לולאות התקלה הנ”ל.בנוסף התוכנה תזהה עליית עכבה או תהליך של עליית התנגדות ותיידע את הלקוח מיידית כולל
שליחת הגרף הרלוונטי. ניתן לראות בצילום תוכנה המצ”ב שהמערכת זיהתה עליה חריגה בהתנגדות מוליך ההארקה .

אם כך יתרונות מערכת HP-GES הם:
1 .מדידת התנגדויות מוליכי ההזנה ושמירתם בטבלאות ובגרף על ציר הזמן.
2 .זיהוי חריגות בהתנגדות המוליכים
3 .זיהו מצב בו זרמי הקצר נמוכים מדי ומתן המלצה ללקוח כיצד לפעול.
4 .זיהוי מגעים רופפים בקו ההזנה
5 .חישוב זרמי קצר מקסימליים לשם ווידוא כי הציוד המותקן בלוח עמיד בפניהם.
6 .מידע ללקוח על זרמי הקצר הצפויים – כלי לקביעת כיול ההגנות בלוח.

מסמכים

תרשימי חיבורים

פטנטים

תקנים

פרטים טכניים